•E-government

e-Government Thailand — Presentation Transcript

 • 1. e-Government กับการบริการประชาชน โดย ดร . ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เจ้าของโครงการ โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 • 2. ภาพรวมการนำเสนอ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ e-Government สถานการณ์การพัฒนาไอทีของไทย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลัก ของ แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ควา ม หมายและวิสัยทัศน์ของ e-Government บทบาทของรัฐที่จะต้องปรับเปลี่ยน เพื่อก้าวสู่การเป็น e-Government การปฏิรูประบบราชการ แนวคิดการให้บริการของภาครัฐต่อประชาชน
 • 3. ภาพรวมการนำเสนอ ( ต่อ ) การดำเนินงาน e-Government Web Portal ลักษณะของผู้นำด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ การดำเนินงาน e-Government ของต่างประเทศ โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
 • 4. นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ e-Government
 • 5. กิจกรรมสำคัญด้านไอทีของไทยที่ผ่านมา APAN และ Internet2 เครือข่ายไทยสาร -II นโยบาย IT-2000 นโยบาย IT-2010 เครือข่ายกาญจนาภิเษก บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ การกำหนดให้มี CIO ภาครัฐ และแผนแม่บท IT E-Commerce Resource Center 5000 รร . บริษัท เทรดสยาม จำกัด 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 IT-Year 2538-2539 เครือข่ายไทยสาร ถึงทุกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ Y2K แห่งชาติ เครือข่ายไทยสาร -III สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และ GINet Software Park Thailand SchoolNet Thailand [email_address] EU-Asia PMO การยกร่างกฎหมาย IT จำนวน 6 ฉบับ ร่าง กม . ธุรกรรมและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ครม . ร่าง กม . ลำดับรอง ตาม รธน . ๗๘ ผ่าน ครม . Govt IT Week and Govt IT Awards E-Government e-Thailand/e-ASEAN
 • 6. Build Human Capital Promote Innovation Strengthen Information Infrastructure & Industry กรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : นำประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ( Knowledge-Based Economy ) IT2010 Knowledge- Based Economy ระยะเวลา 2544 – 2553 พิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ )
 • 7. กลยุทธ ตามนโยบาย IT2010 มาตรการและแนวทาง eCommerce eIndustry eGovernment eSociety eEducation ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมการค้าบริการ ส่งเสริมการบริโภคจากผู้ประกอบการภายในประเทศ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย สร้างความตระหนักและความเข้าใจ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม สร้างตลาดให้ภาคเอกชนผ่าน e-Procurement ของภาครัฐ พัฒนาบุคลากร จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะสมและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย ยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้ไอที ขยายฐานการตลาดโดยใช้ ไอที ใช้ไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ไอทีที่มีศักยภาพ จัดให้มี Thailand Exchange ส่งเสริมการใช้ไอทีในภาคการผลิต จัดให้มีข้อมูลทางด้านการตลาด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตให้มีและแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีเพื่อลดการนำเข้าและเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการใช้ไอทีในภาคการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุปกรณ์ ที่มีอยู่แล้ว (Value-added) ลดความเหลื่อมล้ำโดยลงทุนอย่างเหมาะสม (Equity) วางแผนก้าวกระโดดในระยะยาว (Quantum-jump) ยกระดับครูให้มีทักษะด้านไอที (Teachers’ Training) เร่งผลิตฐานความรู้ (Content Development) สร้างเครือข่ายการศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Networking) สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย ลดความเหลื่อมล้ำของการ เข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide) เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชน ( Quality of Life) ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Society) สร้างโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ ส่งเสริมชุมชนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะของประชาชนในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ไอทีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อวัฒนธรรม และความเอื้ออาทรในสังคม ส่งเสริมการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะสมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไอทีของไทย จัดทำแผนแม่บท จัดให้มีหน่วยงานติดตามและสนับสนุน ปรับปรุงระบบงานและการจัดระบบข้อมูลทั้งในส่วนกลางและองค์กรท้องถิ่น พัฒนาข้าราชการให้มีทักษะ ปรับกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้ออำนวย จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศของไทย สร้างความตระหนักและความเชี่อมั่นของประชาชน พัฒนา ประสิทธิภาพภายในองค์กร (Back Office) พัฒนาระบบบริการประชาชน ( Front Office) ปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อนำไปสู่ Good Governance
 • 8. ICT Development Program for 2001-2006 Source: NITC Meeting presentation June 11, 2001 Economy Society Quantity Quality Telecommunication Infrastructure Science and Technology, R&D, Knowledge Information Development, IT Literacy, IT HR e-Industry e-Commerce services/agriculture/ and tourism e-Society e-Education e-Government
 • 9. จากนโยบายสู่การปฏิบัติ IT 2010 Policy Framework ICT Master Plan Implement- tation 2544 2545 มีนาคม
 • 10.
 • 11. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลัก แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT
 • 12. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การพัฒนา และ การประกอบธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการและประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึง ข้อมูลจากระบบบริการอย่างทั่วถึงและยุติธรรม , ให้เกิดประโยชน์ โดยตรงต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่การผลิตและบริการทุกสาขารวมทั้งด้าน ICT เอง , ให้สามารถแข่งขัน และอยู่รอดในตลาดสากลได้ , ก่อเกิดสังคมแห่ง ภูมิ ปัญญา และการเรียนรู้ , สามารถประยุกต์ ใช้ เพื่อสนอง ความต้องการในการดำรงอยู่อย่าง มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ที่แท้จริง ในสังคมไทย ( ร่าง ) วิสัยทัศน์
 • 13. ( ร่าง ) พันธกิจ เสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นเครือ ข่ายการพัฒนาทั้งระบบข้อ มูลและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการด้าน ICT ที่ทันสมัย มีการวางแผนเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย การศึกษาและการ ฝึกอบรม สร้างความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและ เอกชน พัฒนาทั้งระบบข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน ปฏิรูประบบบริหารจัด การด้าน ICT วางแผนเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย การศึกษาและ การฝึกอบรม
 • 14. วัตถุประสงค์หลัก แนวทางและยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนแม่บทฉบับ สมบูรณ์ต่อไป
 • 15. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ICT การยกระดับของประเทศไทย การ พัฒนา ที่ยั่งยืน เพิ่มขีด ความ สามารถ ของการ แข่งขัน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความรู้ เป็น enabling technology ตลาดในประเทศ จะช่วยให้เกิดกำลังในการพัฒนาเทคโนโลยี สร้างสังคม คุณภาพ และ เป็นสังคมแห่ง ภูมิปัญญาและ การเรียนรู้ อุตสาหกรรม ICT: ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ส่ง ออก
 • 16. กลไกของเศรษฐกิจใหม่ Thai land Inc. Cost reduction Production chain and cluster Value addition/value chain Information accessibility Product differentiation Mass customization Innovation การศึกษาที่ทำให้คนคิดเป็น และมีคุณธรรม การสร้างเนื้อหาข้อมูลและความรู้ การทำให้คนเข้าถึงสารสนเทศได้ สร้าง สินค้าไทย ที่เป็นที่ยอมรับของคนไทยและทั่วโลก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • 17. ความหมายและวิสัยทัศน์ ของ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • 18. e-Government Definition (World Bank) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and C ommunications T echnologies : ICT) ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ความสัมฤทธิผล ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของรัฐบาล
 • 19. e-Government Definition (UN) ความผูกมัดตลอดไปของรัฐบาลใน การปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนและภาครัฐ โดยการยกระดับการสร้างความคุ้มค่า และ การสร้างประสิทธิภาพในเรื่อง การให้บริการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ สิ่งนี้เป็นข้อตระหนักว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่รัฐบาลพึงดำเนินการให้กับประชาชน
 • 20. e-Government Definition ( โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ) วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานของภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน ให้บริการด้านข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ประชาชนใกล้ชิดภาครัฐมากขึ้น
 • 21. วิสัยทัศน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ . ต . ท . ทักษิณ ชินวัตร ฯพณฯ พ . ต . ท . ทักษิณ ชินวัตร ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อเข้ารับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี โดยประกาศให้มีการพัฒนาประเทศไทย เพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และได้แสดงวิสัยทัศน์ …… .. " อยากให้เห็นรัฐบาลนี้ เรียกว่า e-Government เป็นรัฐบาลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตให้มากที่สุด เพื่อการบริการประชาชนได้รวดเร็ว และสะดวกขึ้น” จากรายการ นายก ฯ ทักษิณ พบประชาชน เมื่อ ๑๖ มิ . ย . ๔๔ " ผมฝันไกลถึงกับที่ประเทศไทยจะมีระบบ E-Citizen คือ ประชาชนทุกคนจะมีบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card) ที่สามารถตรวจสอบประวัติทุกคนได้ ถือว่าเป็นสิ่งสุดยอด จะทำให้สามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส” จากการประชุมเชิงปฎิบัติการ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เมื่อ ๔ ก . พ . ๔๕
 • 22. วิสัยทัศน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ . ต . ท . ทักษิณ ชินวัตร ( ต่อ ) " ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรก ๆ ในโลก ที่จะใช้ระบบ Smart Card กับบัตรประชาชน คือ ผมต้องการจะให้ประชาชนถือบัตรเดียวแทนที่มีบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรประกันสุขภาพ 30 บาท หลายบัตร” จากรายการ นายก ฯ ทักษิณ พบประชาชน เมื่อ ๒๓ ก . พ . ๔๕
 • 23. วิสัยทัศน์ นโยบาย ของ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิรูปการบริหารและบริการภาครัฐ นำไอทีเป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้คนน้อยลง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐที่เป็นเอกภาพ เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน
 • 24. การบริหารงานในภาครัฐ การบริการของภาครัฐต่อประชาชน หน่วยราชการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเครือข่าย Intranet ของภาครัฐ [ เอกสารคำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี เอกสารส่งเพื่อการพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น … ] แผนงาน งบประมาณ ฎีกาตั้งเบิก การประสานงาน Workflow ระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เกิด One-stop Service การตรวจสอบหลักฐานของประชาชนผู้ขอ ใช้ บริกา ร การส่งเอกสารทางราชการเพื่อดำเนินการ
 • 25. การบริหารงานในภาครัฐ การบริการของภาครัฐต่อประชาชน ( ต่อ ) ชำระภาษีและยื่นแบบแสดงภาษีทางอินเทอร์เน็ต ซื้ออากรแสตมป์ทางอินเทอร์เน็ต จ่ายค่าธรรมเนียม อากร ทางอินเทอร์เน็ต ขอใบอนุญาตต่างๆทางอินเทอร์เน็ต การส่งงบดุล และแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ต ให้การต่อศาลทางอินเทอร์เน็ต ซื้อตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วทัวร์ , ฯลฯ ทางอินเทอร์เน็ต การออกหนังสือเตือน หมายศาล ฯลฯ ทางอินเทอร์เน็ต การเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต
 • 26. การดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการสร้าง e-Government ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ ๓๑ ก . ค . ๔๔ บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ ค . ร . ม . อนุมัติในหลักการ ให้กรมการปกครอง ดำเนินโครงการขยายการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรแบบใหม่ เมื่อ ๑๙ ก . พ . ๔๕ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน e-Government เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ e-citizen ค่าธรรมเนียมที่จะเก็บสำหรับค่าบริการสำหรับทำบัตรประชาชนรายการละ ๕๐ บาท ให้ไปดูความเหมาะสมว่าราคาแพงเกินไปสำหรับประชาชนหรือไม่ ให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ ภายใน ๑ เดือน ในส่วนของ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่จะเป็นผู้จัดหาเครือข่ายนั้น ให้พิจารณาอัตราค่าเครือข่ายให้เหมาะสม
 • 27. บทบาทของรัฐที่จะต้องปรับเปลี่ยน เพื่อก้าวสู่การเป็น e-Government
 • 28. ปฏิรูปภาคราชการเพื่อชาติและประชาชน ภาคราชการ เป็นแกนนำในการสนับสนุนนโยบายการ พัฒนาประเทศ ไม่เป็นเครื่องถ่วงรั้งความเจริญ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนภาคเอกชน ให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน เพิ่มขึ้น
 • 29. New Public Management (NPM) เป็นกระแสหลักของการปฏิรูปราชการทั่วโลก การให้การบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน คำนึงถึงความต้องการของประชาชน รัฐพึงทำบทบาทเฉพาะที่รัฐทำได้ดี ลดการควบคุมจากส่วนกลางเพิ่มอิสระแก่ หน่วยงาน ระบบการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีระบบสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี เน้นการแข่งขันระหว่างหน่วยงานรัฐและกับเอกชน
 • 30. พัฒนาระบบราชการให้เข้าสู่ ระบบการบริหารยุคใหม่ (New Public Management) ปรับโครงสร้าง บทบาท วิธีการทำงาน ปรับปรุงกฎระเบียบ กติกา พัฒนาและเพิ่มทักษะให้ข้าราชการ ปรับวัฒนธรรมค่านิยมและพฤติกรรมของ ข้าราชการ
 • 31. ผลกระทบของ ICT ต่อการดำเนินธุรกรรมในโลกยุคใหม่ ลดต้นทุนและย่นระยะเวลาในรับส่งข้อมูลข่าวสาร ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการ จัดองค์กร (Flat/Matrix Organization) การทำงานและ การตัดสินใจต้องรวดเร็ว ถูกต้องและแข่งกับเวลา ต้องปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว The ERA of Organizational ambiguity begins NO “standard” model wins
 • 32. e-Government ช่วยได้ ? เป็นเครื่องมือในการไปสู่ภาคราชการที่พึงประสงค์ เป็นก้าวกระโดดของการปฏิรูปราชการ เป็นการเปิดมิติใหม่ของภาคราชการและการให้บริการสาธารณะยุคใหม่ เป็นขบวนปฏิรูปและขับเคลื่อนทางสังคม
 • 33. สร้าง e-Government เพื่อ ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ลดระยะเวลาและเพิ่มสะดวกในการติดต่อ ราชการ เพิ่มโอกาสและช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและการติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐ และสังคม สร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้น
 • 34. แนวคิดการให้บริการของภาครัฐต่อประชาชน One-Stop Services ขอรับบริการได้หลายบริการ ได้ที่จุดบริการที่เดียวแบบเบ็ดเสร็จ Non-Stop Services บริการโดยไม่มีวันหยุด ( 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง ) Any-stop Services ขอรับบริการของหน่วยงาน A จากที่ทำการของ หน่วยงาน B ได้ More Access points สามารถรับบริการของรัฐได้จากหลายๆ จุดบริการไม่เฉพาะ ที่ทำการของรัฐเท่านั้น การให้บริการแบบ 4 ท . ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา
 • 35. แนวคิดการให้บริการของภาครัฐต่อประชาชน ( ต่อ ) Electronic Application บริการแสดงรายการ / รายงาน / ยื่นเอกสารของ ทางราชการผ่านอินเทอร์เน็ต Electronic saving การรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต Electronic disclosure การให้บริการข้อมูลข่าวสารและ การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล Government e-Services /e-Commerce ส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ Government to Citizen (G2C)/ Government to Business (G2B)
 • 36. การดำเนินงาน e-Government
 • 37. ลักษณะเฉพาะของผู้นำ ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ วางนโยบายและนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วทันต่อ สถานการณ์ ดำเนินงานโดยยึดแนวทางตามความต้องการของ ประชาชนเป็นหลัก ประชาชนคือลูกค้า : นำระบบ CRM มาใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการตลาด ให้บริการที่หลากหลายมีคุณภาพ ซับซ้อนแต่ใช้งานง่าย ให้บริการ Web Portal ที่นำผู้ใช้ไปสู่หลากหลายบริการของรัฐ
 • 38. e-Government Working Group E-government is about transforming government to be more citizen-centered. Technology is a tool in this effort. Achieving e-government success also requires active partnerships between government, citizens and the private sector. The e-government process needs continuous input and feedback from the “customers”—the public, businesses and officials who use e-government services.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: